ensv

INTEGRITETSPOLICY

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Automotive Components Floby AB, org. nr. 556981‑8874, Aspenäsgatan 2, 521 51 Floby (”ACF”). ACF behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses ACF.

 • Vi som behandlar dina personuppgifter

ACF ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in om dig eller som vi får från annan om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • via e-post info@acfloby.com,
 • genom att skriva brev till eller besöka oss på Aspenäsgatan 2, 521 51 Floby.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du som kontaktperson för din organisation är i kontakt med oss via exempelvis besök, telefon, e-post, brev eller på annat sätt, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, telefonnummer, e-postadress, titel, uppgift om den organisation som du representerar, foto, skostorlek, besöksvärd, fax, myndighet och uppgifter hos kund och tredje part som utför sortering. Om du företräder en enskild firma kan vi även komma att behandla uppgifter om inköp och försäljning och organisationsnummer, som är detsamma som ditt personnummer.

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

 • Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder

Om du företräder en enskild firma eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss i och för denna relation. Vi behandlar ditt namn, telefonnummer, adress e-postadress, titel, personnummer/organisationsnummer och uppgift om den organisation som du representerar. Detta gör vi bland annat för att kunna genomföra upphandlingar och inköp och för att hantera leveranser och reklamationer. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig som företräder en enskild firma som vi har en affärsmässig relation med är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig som företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Besök

Om du besöker oss kommer vi att behandla ditt namn, bild, skostorlek, besöksvärd, datum och tid för besök samt uppgift om den organisation som du representerar för att hantera ditt besök, till exempel genom att skicka besöksanmälan till värden och för att kunna låna ut skyddskor till dig som besökare. Vi kommer även att fotografera dig. Detta gör vi för att värna om din säkerhet och för att vi ska veta vilka personer som befinner sig i våra lokaler vid en eventuell olycka eller utrymning. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna möjliggöra trygga och säkra besök i vår verksamhet.

Marknadsföring

Vi kommer att behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel och uppgift om den organisation som du representerar för att skicka erbjudanden och information om oss och vår verksamhet till dig eller din organisation. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du eller din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information till dig eller din organisation går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för dig eller din organisation.

Krav på vår verksamhet

Vi kommer att behandla uppgifter för att uppfylla krav som åligger oss enligt miljölagstiftningen och som följer av de standarder som vi är certifierade mot, t.ex. ISO-standarder. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress, titel, myndighet och uppgift om den organisation som du representerar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt relevant miljölagstiftning. Den rättsliga grunden är även att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse av att säkerställa din säkerhet samt kunna leva upp till de verksamhetsspecifika krav som åligger oss, exempelvis ISO-standarder eller GIS. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av att det säkerställer en god kvalitet på våra produkter och tjänster som du och din organisation tar del av.

 

Bokföring

Vi kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig eller din organisation och oss för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel, personnummer/organisationsnummer, typ av tjänst och uppgift om den organisation som du representerar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen och annan relevant lagstiftning.

 • Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till vårt moderbolag och andra bolag ingående i koncernen. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas konsulter som vi anlitar såsom revisorer och advokater. Dessa är eget ansvariga för sin personuppgiftsbehandling.

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

ACF kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, ACFs tillgångar.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi och våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

 • Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för de olika ändamålen?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som vi behandlar för att kunna fullgöra ingångna avtal med dig eller din organisation behandlas under den tid som är nödvändig för fullgörandet av avtalet.

Personuppgifter som vi behandlar för att kunna hantera besök, däribland din bild, behandlas under den dag som du besöker vår verksamhet och raderas därefter.

Personuppgifter som vi behandlar för att skicka erbjudanden och information om oss till dig eller din organisation behandlas så länge vi har ett avtal med din organisation och ett år därefter.

Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla krav på vår verksamhet sparas så länge som det krävs enligt aktuell lagstiftning, annat tillämpligt regelverk eller så länge som krävs för att visa på efterlevnad av standarder i vår verksamhet, t.ex. ISO eller GIS.

Personuppgifter som vi behandlar för bokföring bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

 • Dina rättigheter
  • Rätt till rättelse och registerutdrag

ACF kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

 • Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än ACFs legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkten 1. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

 • Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

 • Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

 • Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från ACF att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

 • Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

datainspektionen@datainspektionen.se